תנאי השימוש באתר וקבוצות הוואטסאפ מזרח

שלום וברוכים הבאים לאתר מזרח (להלן: "האתר") וקבוצות הוואטסאפ המופעלות על ידי האתר.

השימוש באתר ובקבוצות הוואטסאפ, יעשה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. הנך מתבקש אפוא לקרוא אותם בקפידה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 1. אודות האתר והקבוצות
  • האתר אשר כתובתו https://mizrah.co.il מהווה פלטפורמה המאגדת קישורים לקבוצות וואטסאפ שונות אותן אנו מפעילים בחלוקה לפי אזורים גאוגרפיים במדינות שונות בעולם ("הקבוצות"). מטרת הקבוצות הנה, בעיקרה, לספק מידע ומענה לשאלות למטיילים, ולאפשר קיום דיונים שונים בנושאים הרלוונטיים.
  • כמו כן, באתר ובקבוצות מוצג מידע אודות אטרקציות ובתי עסק מומלצים, לרבות בתי עסק אשר מקיימים שיתופי פעולה עמנו.
  • האתר מופעל על ידי חברת Ruby’S SIEM REAP HOSTEL TOUR & GUIDE, אשר מספר הרישום שלה הוא E1162200004148 (להלן: "החברה" או "אנחנו"), וכתובתנו הנה: 171202 SIEM REAP Cambodia.
 2. אופן השימוש שלך באתר והקבוצות
  • השימוש באתר ובקבוצות מיועד למשתמשים מעל גיל 13 בלבד.
  • על מנת להצטרף לקבוצת וואטסאפ עליך להגיש לנו בקשת הצטרפות לקבוצה. הצטרפותך לקבוצה כפופה לאישורנו ולשיקול דעתנו הבלעדי. ייתכן ותידרש לאמת את זהותך כתנאי להצטרפות לקבוצה (למשל באמצעות משלוח קישור לפרופיל האישי שלך ברשת החברתית).
  • השימוש באתר וההצטרפות לקבוצות מהווה את הצהרתך, המשתמש, על הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולכללי הקבוצות כפי שייקבעו מעת לעת.
  • ההצטרפות לקבוצות והשימוש שיעשה במידע המצוי בהן ובאתר הינם על דעתך האישית ועל אחריותך הבלעדית.
  • הנך רשאי לעזוב את הקבוצה בכל עת.
  • הקבוצות נועדו לקיום דיונים ומענה לשאלות בלבד, בהתאם לנושא כל קבוצה.
  • יש לשמור על שפה ראויה כלפי כלל המשתמשים בקבוצה. חל איסור על הפצת דברי דיבה, שימוש בקבוצות לצרכים פוליטיים, פרסום דברי שקר, התנהגות לא חוקית, מאיימת, מפחידה, מעודדת דברי שטנה, גזענית או מפלה על כל רקע שהוא.
  • אין לשלוח בקבוצות קישורים לקבוצות וואטסאפ ו/או אחרות אשר אינן חלק מקבוצות רשמיות של החברה. כמו כן, אין לשלוח קישורים לפרופילים אישיים ברשתות חברתיות כלשהן.
  • אין לעשות שימוש בקבוצות למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מאיתנו מראש ובכתב.
  • אין לפנות בהודעות פרטיות לחברים המשתתפים בקבוצה (למעט אם פנו אליך תחילה וביקשו ליצור עמם קשר) או להטרידם בכל דרך שהיא, וכן חל איסור לעשות כל שימוש ברשימת חברי הקבוצה ופרטיהם.
  • המידע באתר ובקבוצות הינו מידע כללי וחלקי בלבד. אין לראות במידע זה תחליף למידע רשמי ומפורט המסופק מטעם בתי העסק ומפעילי האטרקציות השונים. המידע אינו מהווה בשום צורה תחליף להתייעצות מול אנשי מקצוע ואין בו לשמש אסמכתא לכל עניין שהוא ו/או לחייב את מפעילי האתר ומנהלי הקבוצות בכל דבר ועניין.
  • המידע אשר מובא במסגרת הקבוצות כולל גם מידע המובא על ידי המשתמשים עצמם, דוגמת המלצות למקומות עניין, בתי עסק ואטרקציות. אנו איננו אחראים לנכונות המידע, מהימנותו, עדכניותו, שלמותו, או התאמתו לצרכיך, גם אם פורסם על ידי החברה ו/או מי ממנהלי הקבוצות, ולא תהיה לך כל טענה כלפינו עקב כך.
  • אנו נהיה רשאים להפעיל אמצעי בקרה על מנת לוודא את ההקפדה על קיום תנאי שימוש אלו. אנו נהיה רשאים להסיר ולחסום משתמש מקבוצות הוואטסאפ, ללא התראה, במקרה שיפר את הקבוע בתנאי שימוש אלו ו/או במקרה של חשש לעבירה על הוראות הדין ו/או בשל הפרעה לפעילותן התקינה של הקבוצות. כמו כן אנו נהיה רשאים להסיר משתמשים מהקבוצות, ללא התראה, במקרה של היעדר פעילות ו/או על מנת לאפשר את הצטרפותם של משתמשים חדשים.
  • אנו נהיה רשאים להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתנו את פעילות כל אחת מן הקבוצות.
  • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את התוכן של הקבוצות ו/או כל חלק ממנו. אין להשתמש בתכני הקבוצות ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם הועלו לקבוצות.
  • אם נתקלת במשתמש אשר מפר את תנאי השימוש או התנהל באופן משפיל, מבזה, מטריד או בלתי חוקי, נבקשך לפנות אלינו ו/או אל מנהלי הקבוצה על מנת שנוכל לבחון את תלונתך.
 3. תוכן המשתמשים
  • במסגרת ההשתתפות בקבוצות, יתאפשר למשתמשים להביע דעה, להגיב, לענות על שאלות, להציג שאלות, להעלות או לפרסם מידע וכן להשתתף בדיונים הנערכים בקבוצות בכל דרך נוספת ("תכני משתמשים").
  • ככל שייכללו בקבוצות תכני משתמשים שאינם עומדים בתנאי שימוש אלו, אנו נהיה רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני המשתמשים או איזה חלק מהם.
  • מובהר כי אנו איננו אחראים למידע הכלול בתכני המשתמשים (לרבות אמינותם, עדכניותם, שלמותם וכיו"ב). אין בפרסומם של תכני המשתמשים במסגרת הקבוצה ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן הקבוצה כדי להטיל עלינו אחריות כלשהי בגינם.
  • משתמש המעלה או מפרסם תוכן מטעמו בקבוצה בכל דרך שהיא, מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום התוכן מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.
  • משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן שפרסם בקבוצה, ומסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון, ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא, לרבות שימוש מסחרי, וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.
  • המשתמש מתחייב שלא לפרסם, להעלות או להציג בקבוצות בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע, עמדה, תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי, פוגעני, מטעה, מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו, שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע, שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב), וכן שלא להעלות דברי פרסומת ללא הסכמת מנהלי הקבוצה או החברה בכתב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לקבוצות כל מידע, תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לקבוצות.
  • למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני משתמשים המפורסמים בקבוצות, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת החברה מראש ובכתב.
 4. קישורים, המלצות ופרסומים באתר ובקבוצות
  • מעת לעת אנו עשויים להציג או לאפשר לאחרים להציג במסגרת האתר והקבוצות המלצות ומסרים שיווקיים שונים, דוגמת אטרקציות, פעילויות בתשלום ובתי עסק המציעים את שירותיהם. אנו עשויים להיות זכאים לתגמול מבתי העסק עבור משתמשי האתר והקבוצות שירכשו את שירותיהם.
  • אנו נהיה רשאים לכלול במסגרת האתר והקבוצות ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים, הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, מובהר כי אנו לא נישא באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות ו/או קישורים אלה, וזאת אף אם נהיה זכאים לתמורה כלשהי מאותם צדדים שלישיים. האחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על ספקי השירותים עצמם.
  • בהצטרפותך לקבוצה הנך מודע ומסכים לכך שתיחשף למסרים שיווקיים בקבוצה. אם אינך מעוניין להיחשף למסרים שיווקיים מעין אלו, באפשרותך לצאת מהקבוצה בכל עת.
  • האתר והקבוצות עשויים להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי אנו איננו שולטים או מפקחים על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין אנו נושאים בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל.
  • האתר והקבוצות עשויים להכיל פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים. מובהר כי אנו איננו אחראים לפרסומים ו/או להצעות ו/או להטבות אלו, והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.
 5. האחריות שלנו
  • האתר, הקבוצות והשימוש בהם מוצעים לך כמות שהם (As Is) ולאחר שבדקת את התאמתם לצרכיך. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפינו ו/או מי מטעמנו בגין תכונות האתר והקבוצות, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותיך.
  • אנו איננו נושאים באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן קבוצות הווטסאפ ואין אנו אחראים לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תכני משתמשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר וקבוצות הווטסאפ מכילים קישור אליהם. יודגש כי אין בעובדה שקבוצות הווטסאפ מיועדות להוות פלטפורמה לטובת מתן ייעוץ לכל משתמש כדי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל עלינו אחריות כלשהי בגין המידע ו/או ההצעות ו/או התכנים המסופקים במסגרתם ו/או להוות מצג כלשהו שלנו בקשר עם האמור. כל המידע והנתונים המופיעים בקבוצות הווטסאפ נכללים בהן לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי עניין מסוים ו/או תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע.
  • אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, הנובעים משימוש בקבוצות ובאתר ו/או מהזמנת אטרקציות או שירותים מבתי עסק שונים אליהם פנית בעקבות מידע באתר ובקבוצות, מאובדן הנאה, הפסד רווחים או הכנסות וכיו"ב.
  • הנך מתחייב לשפות אותנו ו/או או מי מטעמנו בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לנו (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הדין על ידו.
  • על אף שאנו עושים את מירב המאמצים לעשות זאת, איננו מתחייבים כי שירותי האתר והקבוצות יסופקו באופן רציף, ללא טעויות, הפרעות או הפסקות ולא תהיה לך כל טענה או דרישה לכל אי נוחות או נזק אשר עשויים להיגרם מכך.
  • אנו עשויים לשנות מעת לעת את מבנה האתר והקבוצות, המראה שלהם, השירותים, המידע, ההמלצות ובתי העסק המוצגים בהם וכל היבט אחר הכרוך באתר ובקבוצות ותפעולם, וזאת מבלי שיהיה צורך להודיע על כך מראש.
 6. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובקבוצות, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר והסודות המסחריים הינם רכושה של החברה ובעליה בלבד, או של צדדים שלישיים שקיבלנו מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים, רעיונות, טקסטים וקבצים הכלולים באתר ובקבוצות, עיצובים ומוצרים המוצגים באתר ובקבוצות, רשימת המשתמשים בקבוצות וכל פרט אחר הקשור בהפעלתם של האתר והקבוצות. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובמידע אלו בלא קבלת רשות מפורשת מאיתנו מראש ובכתב.
 7. ההתחייבויות שלך בשימוש באתר ובקבוצות
  • בעת שימוש באתר ובקבוצות, הנך מתבקש להימנע מן הפעולות הבאות:
   • העתקה ושימוש בלתי מורשה בתכנים ובמידע המצויים בהם.
   • התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירותינו.
   • ניסיון לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר.
   • איסוף, שימוש, הורדה או העתקת רשימות של משתמשים או של מידע כלשהו לגבי משתמשים, או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
   • שינוי או העתקת כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.
   • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר ובקבוצות. בכלל כך פרסום של קבצים המכילים תמונות, צילומים או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, פרטיות ופרסום.
   • הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ובקבוצות.
 1. מדיניות הפרטיות
  • אנו מקפידים לשמור על פרטיותך. על כן בחרנו להסביר לך איזה מידע נאסף או נשמר על ידינו בעת השימוש באתר ומה מטרתו, וכן להציג בפניך מספר דגשים וכלים אשר יסייעו לך לשמור על פרטיותך. מדיניות זו מתייחסת ל"מידע אישי", אשר הנו מידע על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או שניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליהם. מדיניות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה, ואינה חלה על תאגידים.
  • המידע אותו אנו אוספים
   • במסגרת השימוש באתר אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים פרטי מידע שונים לגבי לקוחותינו. דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשויים לאסוף:
   • פרטים אישיים, פרטי זיהוי, התקשרות ונתונים אישיים – נתונים הכוללים לדוגמא: שם מלא, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, שפת משתמש, כתובת IP, וסוג ציוד קצה או מערכת ההפעלה בה הנך מבצע שימוש באתר.
   • מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוור ושימוש במידע וכיו"ב.
  • איסוף המידע
   • אנו אוספים מידע ישירות מהלקוחות, מהרשת, מהשימושים, ומציוד הקצה. כך למשל:
   • מידע שהנך מספק לנו – אנו נאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך, בין השאר בפניות אלינו, בהשתתפות בפעילויות שיווקיות, במסגרת הצטרפותך לרשימת דיוור, ובכל אמצעי אחר בו תבחר לספק לנו מידע.
   • מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על ידי מערכות החברה וצדדים שלישיים המעורבים בהפעלת האתר.
   • אנו נשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות בתנאי שימוש אלו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, לפי המאוחר.
  • השימוש במידע
   • המידע אותו אנו אוספים משמש למגוון צרכים. בין היתר:
   • כדי לספק לך ולאחרים שירותים, ולהתאים אותם לצרכי המשתמשים ולמאפייניהם;
   • לצורך תקשורת עם הלקוחות לצרכים שונים, ובכללם מתן שירות ללקוחותינו, ושיווק ופרסום של שירותים קיימים וחדשים;
   • לצורך ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור מערכות החברה, פיקוח ובקרה על היקף השימוש בשירותים השונים, שיפור השירותים, לשם מניעת הונאות ושימוש לרעה, ומטרות משפטיות (כגון ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים).
  • העברת מידע לקבלני משנה, רשויות וצדדים נוספים
   • אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך או חלק ממנו, לצדדים שלישיים, וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו על פי דין. מידע יועבר לגורמים דוגמת אלו:
   • ספקים שהמידע נדרש להם לצורך אספקת השירותים המתפרסמים באתר ובקבוצות.
   • לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.
   • בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של החברה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו). במקרה כזה, אותו צד שלישי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על החברה וכמפורט בתנאי שימוש אלו.
   • החברה תעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל אדם או גוף אחר כאשר העברת המידע מבוצעת על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשות מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות מתאימות ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני אשראי.
   • החברה תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה (לדוגמה במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לבירור מחלוקות שהחברה היא צד להם).
  • פרסומות ודיוור
   • במקרה בו נתת לנו את הסכמתך לכך והצטרפת לרשימת הדיוור שלנו, אנו נהיה רשאים לפנות אליך במגוון פניות ובמגוון אמצעי תקשורת, וזאת על בסיס הפרטים המזהים שמסרת לנו. הפניות מטעמנו עשויות להיות הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו. כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות שונות וכן הודעות שאנו מחויבים לשלוח על פי דין, וזאת אף אם לא הצטרפת לרשימת הדיוור.
   • פניות כאמור יכול שיעשו בכל אמצעי תקשורת שאנו נמצא לנכון, לרבות באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, רשתות חברתיות, ואמצעי תקשורת נוספים.
   • הנך רשאי לפנות אלינו בכל עת ולבקש כי לא נשלח אליך דברי פרסומת. לצורך כך ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה או לפעול בהתאם לאפשרות ההסרה המופיעה בדיוור הפרסומי (דוגמת לחיצה על קישור ההסרה במסר האלקטרוני).
  • שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי
   • אנו עושים שימוש בטכנולוגיות ניטור ואיסוף אוטומטיות דוגמת גוגל Analytics או Pixel (להלן: "טכנולוגיות איסוף אוטומטי"). טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לנטר את הפעילות שתבצע באתר האינטרנט ולשפר את חווית הגלישה והשירות ואת אבטחת המידע. בנוסף טכנולוגיות האיסוף האוטומטי משמשות אותנו בכדי לשפר פעולות שיווקיות באתר האינטרנט. למשל, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לאסוף ולאפיין נתונים שונים אודות המשתמשים באתר ופעולות שבוצעו בו.
   • לצורך כך, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות מידע, לרבות על פעולותיך באתר, וכן מידע אודות ציוד הקצה ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, מיקום גאוגרפי, ועוד.
   • אם אינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת בפניך אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן ו/או ציוד הקצה בו אתה משתמש. בנוסף תוכל למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במחשבך בכל רגע.
  • נושאים נוספים הנוגעים לפרטיותך
   • המידע שנשמר על ידינו מאובטח באמצעות כלים מתאימים אשר נועדו על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע חדירה בלתי מורשית אל המידע (דוגמת Firewall, SSL ואמצעי הגנה והצפנה נוספים). יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבינו, אשר עשויים להביא לחשיפת מידע, שיבושים או הפרעות לשירות. אנו מתחייבים לעשות את מירב המאמצים להגן על האתר ומאגר המידע הממוחשב, אך מוסכם כי במקרה של חדירה, שיבוש, הפרה או חשיפת מידע, לא תהא לך כל טענה או תלונה כלפינו.
   • אתה רשאי לעיין במידע שאנו מחזיקים אודותיך. אם המידע שאנו מחזיקים אודותיך אינו נכון, מדויק או שלם, הנך רשאי לבקש כי נתקנו ואף לבקש כי נמחק אותו (למעט מידע אותו אנו מחויבים לשמור בהתאם לדין).
 1. דרכי יצירת קשר
  • בכל שאלה, הצעה או בעיה הנוגעת לשימוש באתר ובקבוצות, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בדוא"ל: Rubitravelcambodia@gamil.com או בטלפון 052-5554075.
 2. שינוי תנאים
  • אנו נהיה רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לקבוצות ולאתר על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בהוראותיו.
  • אנו רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר והקבוצות, ועל שינויים, צמצומם או הרחבת השירותים הכלולים בהם.
 3. דין ושיפוט
  • הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

גרסה 01 – מאי 2024

דילוג לתוכן